Předpovídal Nostradamus UFO 2

10. května 2007 v 19:43 | Pavel |  Záhady
Centurie IV/49:
Před lidstvem rozlitá lidská krev, když z vysokého nebe nebude daleko, avšak dlouhý čas nebude nic pochopeno, duch mrtvého bude svědectvím.
Podívejme se na tento text blíže. Zaslouží si přiměřenou pozornost. V prvém řádku se dočteme něco, co dnes považujeme za banální průvodní jev každého válečného konfliktu. Lidstvo si už jaksi zvyklo dívat se přes televizní obrazovky na cizí utrpení a stalo se v tomto ohledu tak trochu cynicky chladným.


Avšak už druhý řádek signalizuje jistou velmi znepokojující souvislost.
Kdy z vysokého nebe (orbitu) nebude daleko? Tehdy, až se na nebi objeví
zkouška repektive když "bohové vyjeví lidstvu, že oni jsou původci velkého konfliktu".
Za současného stavu antiufologické propagandy je samozřejmé, že dlouhý čas nebude nic pochopeno a ctihodní křesťané budou pohodovat jako jehňátka na obětní oltář.
Poslední řádek této centurie je svým způsobem pozoruhodný Nevypovídá totiž o mrtvém těle, ale o duchu, který v něm byl. Tento detail nás spiše odkazoval do oblasti pranormálních jevů. Mnoho lidí v sobě chovají poněkud husí kůži nahánějící vzpomínku na některého ze zesnulích. který měl nějaký důvod ukázat se jim po své tělesné smrti. Zdá se, že tento případ by měl spíše patřit do této kategorie.
Souhrn těchto problémů, ve všech zde naznačených souvislostech, bychom mohli samozřejmě rozvíjet dál do nejjemnějších podrobností. Ale pro účel této kapitoly nám postačí konstatovaní, že Nostradamus v době nejtemnější inkvizice vyslovil myšlenku, že na lidstvu bude spáchán podvod, mající spojitost s křesťanstvím, což byl zajisté čin ve své době nanejvýš odvážný. Stěží by Nostradamus do tohoto rizika šel a vymýšlel si. Musel si být svou pravdou neotřesitelně jistý.
Podíváme-li se na Knihu zjevení sv. Jana a vezmeme-li v úvahu stávající očekávání křesťanů o druhém příchodu Krista na Zemi, může být jeho zneužití pro nepozemské entity až příliš velkým lákadlem. Sám Jan varuje lidstvo před příchodem "světlonoše" a bytostí provádějících před lidstvem kouzla, vydávající je za důkaz neomezené moci. Ostatně, tuto primitivní fintu provozovali už dobyvatelé šestnáctého století na vyjevených a patřičně vystrašených domorodcích velmi úspěšně.
Nostradamus není v tomto ohledu se sv. Janem v žádném rozporu, pouze se oprošťuje od křesťanské rétoriky a zjevně hovoří o něčem, co nemá v systému tehdejšího stavu lidského myšlení místo. Kdyby nebylo známo, že svá proroctví opíral o vidění, respektive vidiny budoucnosti, které se s železnou nutností naplňují, stěží bychom mohli uvěřit, před čím varuje.
Jaký závěr si tedy máme učinit? Mohli bychom Nostradama podezřívat, že zbožnost (přestoupil z judaismu ke křesťanství) jen předstíral, přičemž v centuriích vyplula na povrch jeho pravá víra, opírající se o nějakou herezi či tajnou nauku. Potíž je v tom, že všechny tehdejší tajné nauky jaksi s nepozemšťany nepočítaly a už vůbec nepočítaly s entitami či jevy, které stoji absolutně mimo jakýkoli duchovní systém pozemské provenience.
Centurie: XI. 111
Nebesa již vypovídají o objevení věci, jak mrtvého, neboltík zetlelý dobře dělá, probodeni dýkou skrze tu, jež indikuje horní tok. Hůře těm, kterým onen skutek vykonán. Nakonec dopraveni lidé zpět na Zemi, strážen každý, celé dny, ale i noci.
Podíváme-li se na tuto centurii prizmatem toho, před čím už dnes někteří urologové varují, musíme dospět k závěru, že zde už nelze žertovat. Zelené mužíčky a pochechtávající se novináře ponechme svému osudu, zrovna tak ignoranty.
Meritem této centurie je třetí řádek. Indikace horního toku krevního řečiště se provádí přes krční tepny. Jelikož Nostradamovi nebyly známy moderní techniky, například mimotělního oběhu, hovoří o probodeni dýkou. To mu můžeme odpustit.
O únosech do UFO a následných lékařských praktikách, konaných na unesených, bylo už napsáno mnoho, a proto nebudeme objevovat objevené. Nostradamus nás však nutí k otázce, zda skutečně jsou tyto lékařské zásahy takové, jak je popisují unesení? Stereotyp poúnosových vzpomínek, kdy se hovoří o blíže neidentifikovaných praktikách náležejících sexuologické praxi, je podezřelý. Může sázet na silnou sexuální orientaci lidí, s předpokladem, že v horším případě vzbudí rozpaky. Řečeno jinak: může jít o zakrývací manévry, za nimiž se skrývají úmysly, které kdyby vešly v obecnou známost, by vyvolaly aktivní odpor.
V minulosti nepochybně k podobným únosům s podobnými cíli docházelo, což našlo odezvu v pověstech o návštěvnících ložnic (inkubus, sukubus), v těch horších případech o upírech. Nepozemšťané, pokud jim šlo o utajení podstaty, se nepochybně postarali, aby tyto báchorky náležité podpořili. Svatá inkvizice je pilně akceptovala.
Strach z upírů nebyl zajisté samoúčelným a nevznikl z morbidních zálib lidí v tajemnu, ale musel mít konkrétní pozadí. V souvislosti se čtvrtým řádkem této centurie se nám nabízí jisté vysvětlení. Napíchnutí krční tepny je nejkratší cestou do mozku, až po úroveň neuronů. V této souvislosti se naskýtá otázka, zda nepozemšťané praktikují tento nechutný akt proto, aby do krevního řečiště zavedli povelové látky, stimulující mozek k předem definovaným vzorcům chování. Vezmeme-li v potaz zmíněný čtvrtý řádek, může
se jednat o metodu výroby nevědomých trojských koňů, chovajících se podle zásady, čím hůře, tím lépe. Není třeba, abychom hned mysleli na upíry a podobné obludy. Nepozemštanům, pokud mají agresivní choutky, plně postačí "inteligentní chaos" uvnitř lidské civilizace k tomu, aby její vnitřní rozklad akceleroval.
Věci se samozřejmě mohou mít ještě hůře. Není vyloučeno, že mozky postižených lidí jsou načasovány na určitou dobu. Náhlé propuknutí masového vandalismu, nezkrotné agresivity nebo vražedného sadismu, by vyvolalo tytéž zmatky, s následným rozkladem lidské civilizace jako válka. Není tudíž divu, že Nostradamus prorokuje, že tito lidé budou střeženi dnem i nocí.
V této souvislosti si musíme připomenout jednu pověru, spojenou s upíry. Říká, že člověk, kterého obšťastnil upír svou přízní, se nakonec sám stane upírem. Jakoby šlo o infekci, přenášenou krví. Ačkoli to zní směšně, racionální jádro této pověře nelze upřít. Nostradamův výrok "hůře těm, kterým tento skutek vykonán", zní v tomto světle velmi zlověstně.
Řekli jsme si, že nepozemšťané při provádění lékařských prohlídek na unesených lidech mohou do jejich mysli podstrčit podobnou, ale zároveň jinou realitu, přičemž smysl těchto prohlídek směřuje jinam, než je deklarováno. Totéž, avšak v jiných kulisách, se mohlo odehrávat v dobách minulých, s tím rozdílem, že do mysli lidí byly vkládány jiné vzpomínky, které pak při konfrontaci s důsledky těchto experimentů daly vzniknout hororovým pověstem o upírech jako nadpřirozených bytostech. Ve skutečnosti mohlo jít o experimenty, v jejíchž průběhu nepozemšťané manipulovali s CNS člověka tak, aby docílili podstatných změn v jeho funkci, čímž dosáhli i změn ve způsobu života, pro něhož byly charakteristické vzorce chování, zakládající důvod ke vzniku těchto pověstí.
Zpočátku mohly být tyto experimenty prováděny naslepo tak, aby se zjistilo, jak bude lidský organismus na ten nebo jiný podnět reagovat. Mohlo se stát, že některé experimenty se vymkly kontrole natolik, že z nich vzešly krvelačné zrůdy. Ty mohly být zcela záměrně ponechány vlastnímu osudu, například proto, aby se zjistilo, jaká bude reakce okolí nebo proto, aby bylo vytvořeno pozadí, opravňující vznik pověr o upírech, za něhož pak bylo možno pohodlně ukrýt pravou podstatu - tedy to, oč nepozemšťanům ve skutečnosti jde a jak to vyplývá z jejich dlouhodobých cílů.
O tom, že Nostradamus jednoznačně hovoří o nepozemských aktivitách, vypovídá pátý řádek této centurie. Zásahy do krevního oběhu se podle Nostradama dějí v místech mimo povrch Země. V opačném případě by ne
hovořil o tom, že tito lidé budou dopraveni zpět na Zemi. Jiný výklad tato centurie nepřipouští.
Vraťme se však k androgynům.
CenturieII/45:
Velmi pláčí nebesa,když Androgyn byl stvořen.Blízko nebezkého prostoru prolitá lidská krev.
Lidstvo zná už hodně dlouho snahy o vytvoření umělého člověka. V nich vynikali zejména alchymisté. Homoculus byl jedním z jejich nikdy nedosažených cílů. Podívejme se v této souvislosti na jednu sémantickou zvláštnost. Nostradamus byl s alchymii velmi dobře obeznámen, tedy znal i její terminologii. Přesto nepoužil tradiční výraz "homoculus", ale vytvořil výraz nový - "androgyn". Proč?
Nabízí se jen jedna odpověď. Tato bytost nebude uměle vytvořeným člověkem, ale hybridem člověka a nepozemšťana. Není vyloučeno, že může jít o specifickou formu zastírání jak docílit, aby lidstvo dobrovolně spolupracovalo na svém zániku. Androgyni by mohli roli dobrovolně kolaborujících hlupáků sehrát velmi ochotně a s plným nasazením. Nezapomeňme, že nepozemšťané realizuji své plány s výhledem minimálně na celá staletí, tudíž infiltrace spojená s odstraňováním lidstva z povrchu Země by mohla probíhat velmi pomalu a nenápadně.
V posledních desetiletích jsme svědky vzniku řady kuriózních sekt, provozujících prapodivnou formu ufologického náboženství. Zpravidla se vytvářejí okolo "osvícených" kontaktérů, kterým prý nepozemšťané poskytli moc zastupovat je na Zemi. Blazeovaní a krajně nekritičtí laikové, hltající každé jejich slovo, věří, že existuje jakási mezigalaktická federace kosmických civilizací, usilující o naše dobro. Tito naivkové řičí nadšením při každé zmínce o UFO, aniž berou v potaz fakta. Zabývat se těmito blouznivci by nemělo smysl, kdyby zde nebylo podezření, že někteří z nich jsou manipulování.
Pokud ta hrozba tak, jak nám ji nejen Nostradamus předložil k věření už před téměř půl tisíciletím existuje, nemůžeme nad tímto jevem lehkovážně mávnout rukou. Páté kolony jsou tím nejlepším nástrojem k uskutečňování jinak neuskutečnitelných záměrů. Navíc, demokracie nemá nástroje, jak tomuto nebezpečí čelit. Každá aktivita v tomto směru by se ihned setkala s krajním odporem.
Například hnutí New Age, které je přes své bohulibě mírumilovné proklamace velmi kontroverzní, hraje na tuto strunu zcela cynicky. Ačkoli hlásá splynutí s přírodou, chová se jako tvrdý kapitalista. Mnohosmyslná propaganda dokáže své.
Presages 74:
Barevní, pomazaní a posvěcení
budou popuzeni jásáním androgynů.
Na dlouhý čas se čas zastaví,
mnozí vstupující budou nalákání vychrtlou polévkou.
Nekritické propadnutí nějakému hnutí je častým jevem, sužujícím lidstvo. Důkazem jsou tisíce duchovně prázdných sekt, nestydatě těžících z ještě větší duchovní chudoby spotřební kultury. Jakákoli změna je tedy vítána a oslavována jako spasení. Nemůže nás tudíž udivit Nostradamovo varování, jaké vyslovil v Presages 74. Také ono je svým způsobem podivné, nijak nezapadající do reality peripetií našeho lidského světa. Tyto verše patří sice mezi nejméně srozumitelné, avšak s ohledem na to, co už víme, můžeme si vytvořit alespoň přibližný obraz toho, co nám chtěl Nostradamus sdělit.
Stvoření androgynů, hybridů lidí a nepozemšťanů, by nepochybně bylo světodějnou událostí, přijatou určitou částí lidí s jásotem. Jásali by samozřejmě rovněž androgyni. Nepochybně, jak bývá zvykem, rázem by vznikl bezpočet sekt, stavících na jejich existenci pankosmické náboženství, vedle něhož by šéfové hnutí New Age bledli závistí.
Jenže je zde ještě jeden problém. Nostradamus se zmiňuje o popuzených barevných, pomazaných a posvěcených. Co tím měl na mysli? Pod pojmem "barevní" si lze představit jiné lidi než bílé rasy. V této souvislosti se nechtěné vkrádá podezření, že z této hry budou nebělošské rasy lidí vyšachovány, možná s cílem prohloubit pozemské antagonismy a rasismus, podle hesla "rozděl a panuj".
Posvěcení a pomazaní jsou zřejmě ti, kteří nepřistoupí na tuto pokleslou hru, nedají se zlákat lacinými tretkami nějakých výhod nepozemské provenience a nenaletí na "vychrtlou polévku".
Nostradamus však taktéž říká, že čas se nadlouho zastaví, z čehož lze odvodit, že androgyni budou mít úspěch, naštěstí však ne trvalý. Ukáže se totiž, že existence androgynů je spojena se zabíjením lidí (poslední dva řádky centurie II./45), respektive se skrytou genocidou celého lidstva. Obětí bude zřejmě mnoho. Přesto se určitá část lidstva vzchopí k aktivnímu odporu a přispěchá nejpostiženějším národům na pomoc. Tak to alespoň viděl Nostradamus.
Je velkým pokušením odvrhnout tato proroctví jako nevěrohodná, což se
samozřejmé stane, neboť jinak by nemohlo dojít k jejich naplnění.Kriticky a nepředpojatě smýšlející lidé však nepochybně právě u zmínky o androgynech zpozorní, už jen proto, že tyto centurie mají pouze jednu paralelu a to ve zjevení sv. Jana, jehož význam nebyl podnes ani zdaleka pochopen,jelikož je určen k těm dnům, o nichž hovořil právě Nostradamus.
Naší velkou nevýhodou je, že ve skutečnosti nevíme nic o nepozemském životě, nevíme, jaké má formy, jaké sleduje cíle. Jsme příliš zaujati sami sebou a nevnímáme nic, co nezapadá do obrazu schémat vytvořených naším vědomím. Nepoučitelní, slepí ve víře ve zdravý rozum, pod palbou posměváčků, nemáme moc na vybranou. Ostatně, budoucnost už ne příliš vzdálená ukáže, zda si i tuto vychrtlou polévku nevychutnáme až do poslední kapky.

Návrat na hlavní stránku
 


Anketa

Máte nějaké zážitky s ufo?


Komentáře

1 monika monika | 10. května 2007 v 19:44 | Reagovat

Ahoj. Koukni se prosím na muj blog: virtuall.sblog, a prosím zanech komentář. Na blogu je i pokus o rekord, tak se můžeš zapojit.

2 asanita asanita | Web | 23. března 2014 v 15:26 | Reagovat

Zajímavý článek. Tvůj blog je super, akorát mě mrzí ta tvoje neaktivita, kdy sem přidáš další článek?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama